Dody Tahla
@dodytahla

Do3aa😎
From Palestine ✌
14 years old 🙍
Gaza\Rafah
💚