Eric
@flubbernuggets

Minneapolis, Minnesota | 30-something Pokemon enthusiast | Pokemon Go: 2171 7559 3485