Joshshared their item on Unlistedleaf Pokemon
Joshshared their item on The Best Of The Best
Joshshared their item on #CardOfTheDay